Halobialystok.pl
W serwisie internetowym www.halobialystok.pl są wykorzystywane pliki cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij.

Regulamin

Regulamin korzystania z portalu miejskiego halobialystok.pl

I. Zamieszczanie informacji w serwisie

1) Każdy użytkownik korzystający z usług serwisu halobialystok.pl zobowiązuje się do przestrzegania, nienaruszania praw osób trzecich, dóbr osobistych, praw autorskich, dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie wszelkie materiały na stronie www.halobialystok.pl Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wyżej wymienionych praw przy korzystaniu z usług dostępnych na stronie halobialystok.pl

2) W przypadku naruszenia regulaminu strony halobialystok.pl lub przepisów prawa przez użytkownika serwis HaloBialystok.pl ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia odpowiedzialności użytkownika, a także ma prawo przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

3) Dane kontaktowe klientów, użytkowników znajdujące się w serwisie HaloBialystok.pl z działu Ogłoszeń służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywanie tych danych w jakikolwiek inny sposób, przetwarzanie, rozpowszechnianie, dystrybucja jest zabronione.

II. Odpowiedzialność i obowiązki użytkownika, klienta serwisu HaloBialystok.pl

1) Użytkownik, klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez HaloBialystok.pl usług.

2) Użytkownik, klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie informacje w serwisie HaloBialystok.pl

3) HaloBialystok.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu użytkownikowi, klientowi bez prawa zwrotu wniesionej wcześniej opłaty jeśli:

  a) Użytkownik, klient złamie postanowienia regulaminu serwisu HaloBialystok.pl
  b) Użytkownik, klient będzie działał na szkodę innych użytkowników, klientów serwisu HaloBialystok.pl lub innych użytkowników sieci Internet.
  c) Użytkownik, klient będzie działał na szkodę serwisu HaloBialystok.pl

4) Portal www.halobialystok.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania ewentualnej oferty reklamowej, promocyjnej w formie elektronicznej (e-mail) użytkownikom serwisu, na adres e-mailowy podany podczas rejestracji użytkownika.


III. Obowiązki i odpowiedzialność serwisu HaloBialystok.pl

1) HaloBialystok.pl zobowiązany jest do świadczenia wszelkich usług dostępnych w serwisie HaloBialystok.pl w pełnym zakresie z należytą starannością. HaloBialystok.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, innych podmiotów.

2) HaloBialystok.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:

  a) Nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi
  b) Braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich.
  c) Wykorzystania udostępnionych użytkownikowi, klientowi danych potrzebnych do autoryzacji dostępu do usług serwisu przez podmioty trzecie.

3) HaloBialystok.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu wszelkich dostępnych usług na stronie www.halobialystok.pl

4) HaloBialystok.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do kont użytkowników przez osoby nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia danych potrzebnych do autoryzacji.

5) HaloBialystok.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronie www.halobialystok.pl przez użytkowników, klientów serwisu.

6) HaloBialystok.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści użytkowników, klientów serwisu.

7) Wszelka odpowiedzialność serwisu HaloBialystok.pl w przypadku płatnej usługi jest ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez użytkownika, klienta.

 

8) Katalog firm jest moderowany. Dane wprowadzane przez użytkownika są weryfikowane w związku z czym serwis halobialystok.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych w przypadku nieprawidłowości lub jawnego naruszenia regulaminu czy interesu osób trzecich.

 

9) Serwis halobialystok.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia regulaminu serwisu lub interesu osób trzecich.

IV. Cennik płatnych usług serwisu HaloBialystok.pl

1) Ceny za płatne usługi dostępne w serwisie HaloBialystok.pl są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia na daną płatną usługę.

2) HaloBialystok.pl przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku w każdym czasie, bez ograniczeń.

3) Możliwa forma płatności za usługi płatne to przelew na wskazane konto bankowe.

4) Zamówiona płatna usługa będzie aktywowana po zaksięgowaniu wpłaty przez serwis HaloBialystok.pl

5) W przypadku zamieszczenia reklamy (banera) na stronie HaloBialystok.pl usługa zostanie aktywowana po podpisaniu umowy między stronami oraz spełnieniu wymagań technicznych przez dostarczone materiały użytkownika, klienta.

6) Do zamówienia płatnej usługi w serwisie HaloBialystok.pl potrzebna jest wcześniejsza rejestracja użytkownika

V. Postanowienia końcowe

1) Serwis halobialystok.pl oraz użytkownik, klient serwisu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa.

2) Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy użytkownikiem, klientem a serwisem HaloBialystok.pl których nie uda się uregulować na drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby HaloBialystok.pl

3) HaloBialystok.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez użytkownika, klienta serwisu HalBialystok.pl regulaminu strony lub postanowień umowy.

4) Regulamin obowiązuje od dnia 03.08.2009 r.